Vedtægter

§1 Navn og hjemsted.

Foreningens navn er: Djurslands Akvarie Forening. Foreningens hjemsted er: Norddjurs Kommune

§2 Formål

Foreningens formål: er at optage medlemmer, der har interesse for akvariesporten, at sprede kendskab til & øge interessen for denne.

§3 Medlemmer

Stk. 1 Indmeldelsen kan ske på foreningens møde eller ved at kontakte et bestyrelses medlem.

Stk. 2 Udmeldelse af foreningen kan ske med øjebliks varsel. Dog refunderes kontingentet ikke når dette er betalt.

Stk. 3 Medlemmer kan optages som følgende: Senior – Junior (under 18 år) – pensionister / efterlønner / Studerende – familie (herunder regnes ’ægtefælle’ og børn under 18 år).

Foreningen kan tilslutte sig en union eller anden samlende organisation.

Stk. 4 Bestyrelsen har mulighed for at ekskludere et medlem, såfremt medlemmet ikke har handlet i foreningens interesse.

Stk. 5 Æresmedlemmer kan optages ved generalforsamlingsbeslutning. Æresmedlemmer er kontingent frie.

§4 Generalforsamling

Stk. 1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år februar måned.

Indkaldelse til generalforsamling sker på bestyrelsens foranledning ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 21 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 2 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
Valg af dirigent
Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
Forelæggelse af regnskab.
Kontigent regulering.
Indkomne forslag.
Valg af medlemmer til bestyrelsen + 1 supp for et år.
Valg af 1 revisor for to år og 1 revisorsuppleant for et år.
Eventuelt

Stk. 3 Generalforsamlingen ledes af dirigenten der afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens ledelse og afstemning.

Stk. 4 Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde, men ikke fremmødte kan opstille til valg, hvis der foreligger en skriftlig bekræftelse herpå fra vedkommende.

Stk. 5 Kun emner, der er optaget på dagsordnen kan vedtages. Alle beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver ændring af forenings love at det sker på lovlig indvarslet ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Til gennemførelse af ændringer fordres 2/3 flertal eller vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger ved alm. stemmeflertal.

Stk. 6 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når flertallet af bestyrelsen finder det påkrævet, eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsender anmodning herom, med angivelse af de forslag der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske inden 6 uger fra anmodningens modtagelse og med mindst 3 ugers skriftlig varsel herom til medlemmerne.

Alle medlemmer har stemmeret, hvis kontingentet er betalt for det pågældende år, dog højst 2 personer fra samme husstand.

Afstemning på generalforsamlingen afgøres, hvor loven ikke foreskriver andet, ved almindelig stemmeflertal.

Afstemningen skal være skriftlig hvis mindst 1 medlem ønsker det.

§5 Bestyrelse

Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse der består af 5 medlemmer hvor de vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer
vælges for 2 år ad gangen.
Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Stk. 3 Foreningen tegnes af bestyrelsen.

§6 Regnskab

Stk. 1 Kassereren er ansvarlig for forenings penge og skal holde disse adskilt fra andre pengemidler.

Stk. 2 Forenings penge skal indestå på konto i en anerkendt bank eller Sparekasse.

Stk. 3 Den kontante pengebeholdning opbevares hos kassereren og må ikke overstige kr. 1000,00.

Stk. 4 Kassereren skal føre regnskab/bogholderi, samt medlemsliste. Herunder indkræve udeståender.

Stk. 5 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres inden generalforsamlingen, af de af generalforsamlingen valgte revisorer.

§7 Bibliotek

Foreningens bibliotek skal stå til medlemmernes rådighed for hjemlån eller opslag. Bestyrelsen skal/kan i mulig omfang indkøbe/anskaffe sådan litteratur, der skønnes, at være til gavn & oplysning for medlemmerne.

Ved hjemlån skal de lånte bøger afleveres ved næste medlemsmøde, hvorefter de evt. kan atter kan hjemlånes. Herudover kan bestyrelsen fastsætte lånebetingelser efter behov.

§8 Vedtægts ændring

Ændring af forenings love sker på lovligindvarslet ordinær eller ekstraordinært generalforsamling Til gennemførelse af ændringer fordres 2/3 flertal eller vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger ved alm. stemmeflertal.

§9 Opløsning

Foreningen kan kun opløses på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Der skal være min. 14 dage mellem de 2 generalforsamlinger hvor mindst 2/3 af samtlige foreningens medlemmer stemmer herfor. Opnås sådant flertal ikke, men der blandt de mødte er flertal for opløsning, indkaldes inden 2 måneder til ny generalforsamling, hvor opløsning kan besluttes af et flertal af de mødte medlemmer, som også afgør fordeling af foreningens aktiver og midler.